• 933 630 364    
  • metgescristians@gmail.com  
  • Calabria 273, ent.4º. 08029 Barcelona
MedCare-Teams

METGES CRISTIANS DE CATALUNYA

L'AMCC agrupa metges i altres professionals de l'àmbit biosanitari.

El nostre ideal proclama, per sobre de tot, la dignitat de la persona humana i dels seus drets inalienables, com son el do inestimable de la vida humana, la salut, la integritat psicofísica i espiritual, des del primer moment de la concepció fins a la seva mort natural. Defensem, per tant, les llibertats fonamentals de tota persona davant els sistemes i les tecnologies materialistes de qualsevol signe i els condicionaments de la societat de consum que poden atemptar contra la dignitat de la persona.

Aspirem a la promoció integral de la persona humana, tot respectant la seva llibertat i dignitat per portar-ho a terme i, per tant, condemnem tota discriminació de persones per motius de raça, nacionalitat, ideologia, sexe, edat o creences religioses.

Som cercadors de la veritat des del punt de vista científic. La ciència, que procedeix de la Màxima Veritat, no es pot invocar només quan convé. Proposem que es reconegui i es garanteixi a tota persona l’adquisició de coneixements i el foment de les virtuts necessàries per forjar la pròpia personalitat.

I més enllà dels principis de la bioètica, som defensors d’una ètica de màxims que cerca la més gran promoció dels col·lectius i de les persones. Aquesta és la base de les nostres activitats, que se centren en el suport i la formació dels nostres associats, a més de la divulgació en la societat dels nostres principis i sistema de valors, i l’assessorament en qüestions relacionades amb la defensa de la vida i de la fragilitat humana. Alhora, participem amb associacions similars d’arreu del món: la Federació Europea d’Associacions de Metges Catòlics (FEAMC) i la FIAMC, i donem suport a iniciatives humanitàries que aquestes promouen.

El nostre objectiu últim és el d’influir positivament en el nostre àmbit i en la societat, per tal d’aconseguir que l’actuació dels professionals sanitaris s’orienti a la llum de l’humanisme cristià.

HISTORIA

L’any 1879, un petit grup de metges de Barcelona, reunits periòdicament sota la presidència del Dr. Jordi Anguera, va decidir crear una revista titulada El Sentido Católico de las Ciencias Médicas. La revista publicava les novetats clíniques i terapèutiques, a més de possibles conflictes entre la ciència i la religió…

Al cap de pocs anys, es fundà la Sociedad Medico-Farmacéutica de los Santos_Cosme y Damián (també_anomenada Hermandad).

Els membres de la societat tenien com a màxima preocupació demostrar que no hi havia contradicció entre la Ciència i la Revelació. El Sentido Católico de las Ciencias Médicas editada per la nova junta directiva, formada, entre altres, pel Dr. Anguera, reescollit en el càrrec de president i pel Dr. Josep Blanc i Benet, tresorer i expert en deontologia mèdica, i famós higienista d’ample biografia i importants publicacions. El Dr. Blanc va ser l’ànima de la publicació, durant 25 ans, fins a la seva mort el 6 de març de 1923. Amb ell mor també la revista.

En etapes posteriors, ja com Associació de Metges Cristians de Catalunya (MCC), la nostra Associació ha estat presidida pel Dr. Josep Maria Massons i Esplugues, pel Dr Josep Maria Simón Castellví, el qual també ho va ser de la Federació Internacional de les Associacions de Metges Catòlics (FIAMC) i el Dr. Fernando García Faria, ara un actiu vocal de l’associació. La història de Metges Cristians de Catalunya comença l’any 1879, per tant la seva existència és, a hores d’ara, de més de 135 anys.

JUNTA

President
Adalbert Marqués

Tresorer
Cristina Canet

Vocals
Ricard Aviles
Ferran Garcia-Faria
Javier Garcia

Secretari
Xavier Sanz

EL LOGOTIP

Hem triat com a emblema de la nostra associació la combinació de sis elements bàsics que transmeten les idees i valors que la defineixen:

En primer lloc la Creu, símbol de Jesucrist, representant les nostres creences i sistema de valors cristians catòlics, com a element fonamental a la nostra vida i a la nostra activitat professional.

En segon lloc, la Serp, com representació de la medicina, un símbol procedent de l’antiga Grècia (història d’Esculapi) així com de la Bíblia, quan Moisès, per mandat diví, va fer una serp de bronze que salvava als que la miraven si havien estat mossegats (Llibre dels Nombres 21: 4-9).

Com a tercer i quart elements, la Barca (també símbol evangèlic, Mc 4,35-41), que emmarca les 4 barres inclinades de la nostra senyera, que ens defineix com un equip, Tots, tu també, embarcats a la mateixa nau. Cadascú amb funcions diferents però tots amb els mateixos objectius i metes a assolir..

L’Esfera, en la qual queden circumscrits els anteriors símbols, representació del globus terraqüi, atès que ens projectem a un abast universal en comunió amb les altres associacions que componen la Federació Internacional d’Associacions de Metges Catòlics (FIAMC).

Com a color principal, el blau, associat des de sempre a la Mare de Déu, a la protecció de la qual ens encomanem.

IDEARI

IDEARI

Metges Cristians de Catalunya és una associació democràtica la finalitat de la qual és la formació del metge i de l’estudiant de medicina en temes de moral, des de la perspectiva de l’humanisme cristià i del Magisteri de l’Església.

Metges de Cristians de Catalunya i els membres que la constituïm volem ser fidels per sempre més a l’Església i al nostre poble i, per això:

1. Reafirmem la nostra fe en el Crist i, conscients de la nostra vocació, per gràcia, a la comunitat eterna amb Déu, aspirem a la santedat, és a dir, a ser d’obra i de paraula testimonis fidels de l’Evangeli en la vida de cada dia. Coherentment, seguim els principis, els criteris i les directrius de la Doctrina social de l’Església, sense concessions a la facilitat, al conformisme i a la instal·lació, practicant-la amb plena independència del poder i de les pressions socials, ideològiques o d’interessos.

2. Considerem decisiva la referència al Magisteri papal i episcopal, tant en el sentit positiu de secundar-lo a tenor del grau d’autoritat de la seva intervenció, com en el sentit negatiu d’excloure tota posició doctrinal o activa de dissentiment.

3. Alhora, ens sabem i sentim membres conscients i actius de l’Església, cridats a enriquir la seva doctrina social amb la nostra experiència i reflexió, i a dilatar-ne i intensificar-ne l’acció amb el nostre testimoniatge i apostolat. I ens esmercem a fer-ho des de la triple llibertat que ens correspon d’investigar, de pensar i de manifestar la nostra opinió amb humilitat i fortalesa en aquelles coses en què gaudim de perícia. Consegüentment, reconeixem i fomentem la llibertat d’acció dels nostres associats en les matèries eclesialment i socialment opinables.

4. Com a testimonis i apòstols de Crist, conreem, d’una banda, la caritat intereclesial, l’esperit apostòlic, el sentit ecumènic i la justícia social, i, pel que fa a les nostres relacions mútues, cultivem la claredat del diàleg, l’ajut en les dificultats i l’acord programàtic i operatiu.

5. Proclamem la preeminència de la dignitat de la persona humana i dels seus drets universals, inviolables i inalienables i, per tant, les llibertats fonamentals enfront dels sistemes i de les tecnologies materialistes de qualsevol signe i dels condicionaments de la societat de consum. Alhora, maldem per una major conscienciació dels deures humans universals i n’instem el seu compliment fidel.

6. Ens esforcem a fer possible entre les persones una convivència ordenada i fecunda de béns, pròpia de la seva dignitat. Aquesta convivència té com a fonament la veritat, que exigeix que els drets recíprocs i els deures corresponents siguin reconeguts; es realitza segons la justícia, és a dir, en el respecte efectiu dels drets esmentats i en el compliment lleial dels deures corresponents; és vivificada i integrada per un amor tal, que fa sentir com a pròpies les necessitats i les exigències d’altri, fa els altres partícips dels propis béns i procura de fer sempre més vívida la comunió dels valors espirituals, i cerca d’assolir una igualtat cada dia més humana, respectant la llibertat, exercida responsablement.

7. Entenem la vida com a do. Defensem el dret de tota persona a la vida, a la salut, a la integritat psicofísica, des de la concepció fins a la mort natural, i a un nivell de vida digne, i, doncs, ens apressem a ser bons samaritans dels homes i grups que pateixen deficiències en aquests àmbits.

8. Estimem la cultura, l’art, la ciència i, en general, totes les nobles manifestacions de l’esperit; propugnem que es reconegui i es garanteixi a totes les persones el dret a l’ensenyament dels coneixements i valors bàsics necessaris per realitzar la pròpia personalitat.

9. Denunciem la injustícia de les estructures econòmiques que fomenten i mantenen una inadmissible desigualtat en la distribució de la riquesa en profit de minories predominants. Per tant, propugnem la transformació de la societat actual, basada en una funció de servei i amb vista a la possibilitat per a tothom de participar tant en la gestió de l’activitat productiva, com en l’ús i aprofitament dels béns i recursos naturals, tècnics, culturals i socials del món, per fer real el destí universal dels béns. Maldem, doncs, perquè tothom trobi el treball i la professió adequats i que, amb honestedat i competència, pugui exercir-los efectivament.

10. Aspirem a la promoció integral de la persona humana i a realitzar-la respectant la seva llibertat i dignitat. Acceptem tots els avenços del progrés per assolir un viure més humà, hi contribuïm amb joia i defensem els drets i complim els deures socials i polítics que això comporta. Condemnem, doncs, tota segregació i discriminació de les persones per motiu de raça, nacionalitat, ideologia, sexe, edat o religió.

11. Defensem també els drets de les persones considerades en comunitat: els drets de les famílies -i entenem per família la unió íntima de vida constituïda pel vincle indissoluble del matrimoni entre un home i una dona, contret lliurement i afirmat públicament, i oberta a la transmissió de la vida-; els drets de reunió i associació, i els drets dels pobles i de les nacions a l’existència, a la llengua i cultura pròpies, a l’educació segons les pròpies tradicions, sempre respectant els drets de tots, particularment de les minories.

12. Defensem el principi de subsidiarietat, pel qual els governants han d’afavorir l’autonomia dels cossos intermedis, i aquests han de maldar per aconseguir llurs finalitats pròpies amb lleial col·laboració mútua, i instem la solidaritat, és a dir, la voluntat ferma i constant de procurar el bé comú.

13. Estimem, per tant, la nostra família i Catalunya, i aspirem a la bona entesa entre totes les persones, independentment dels seus ideals polítics.

14. Rebutgem la guerra i la violència com a fi i com a instrument; cerquem la pau per mitjà de la justícia, la caritat i la pregària, servint la causa del desenvolupament integral de totes les presones i de tots els pobles.

15. Proclamem la joia de viure. Estimem la natura, obra del Creador, i ens fem un deure de col·laborar en la seva conservació i en la defensa del medi ambient.

16. Acceptem l’organització com un mitjà de superar les limitacions individuals, com a mostra de confiança i solidaritat amb els altres, i convençuts que en ella recau l’eficàcia de tota acció col·lectiva; per això complirem tots els deures establerts amb generosa fidelitat i exercirem els càrrecs amb esperit de servei sacrificant-nos pels altres, confiant en Déu i en la voluntat col·lectiva expressada rectament i lliure.

17. Veiem en una joventut sana, alegre, idealista i generosa la llavor insubstituïble per contribuir a la incessant renovació de la humanitat i a la transformació del món vers el seu perfeccionament i la seva plenitud, i per això ens comprometem a estar tothora al seu costat, units en la fidelitat al present ideari.

image1-1

ORACIÓ DEL METGE

Llegida per primera vegada a la cerimònia d’obertura del XX Congrés Internacional de la FIAMC a Roma.

Joan Pau II
4/VII/2000 – Any jubilar

Senyor Jesús,

Metge diví, que en la vostra vida terrenal mostrareu especial predilecció per aquells que patien i confiareu als vostres deixebles el ministeri del guariment, feu-nos promptes a alleugerir els patiments dels nostres germans. Feu-nos coneixedors, a cada un de nosaltres, de la gran missió que ens ha estat confiada, que lluitem sempre per ser, en l’acompliment del servei diari, un instrument del vostre amor misericordiós. Il·lumineu les nostres ments, guieu les nostres mans, feu diligents i compassius els nostres cors. Que en cada pacient sapiguem discernir els trets del vostre rostre diví.

Vos, que sou el Camí, concediu-nos el do de saber-vos imitar cada dia com a metges, no solament del cos sinó de tota la persona, ajudant aquells que estan malalts a recórrer el seu propi camí terrenal amb confiança, fins el moment del seu encontre amb Vos.

Vos, que sou la Veritat concediu-nos el do de la saviesa i de la ciència a fi de penetrar el misteri de la persona humana i el seu destí transcendent, quan ens hi acostem per descobrir les causes de les seves malalties i trobar-hi remeis adients.

Vos, que sou la Vida, concediu-nos el do de prèdica i testimoniatge de “l’Evangeli de la vida” en la nostra professió, comprometent-nos sempre a la seva defensa, des de la concepció fins a la seva fi natural, i de respectar la dignitat de cada ésser humà, especialment la del més dèbil i del més necessitat.

Feu-nos, oh Senyor, bons samaritans, amatents per rebre, tractar i consolar aquells qui trobem en la nostra feina. I, tot seguint l’exemple dels sants metges que ens han precedit, ajudeu-nos a oferir la nostra contribució generosa per la contínua renovació de les estructures sanitàries.

Beneïu els nostres estudis i la nostra professió, il·lumineu la nostra recerca i el nostre ensenyament. Finalment, concediu-nos estimar-vos i servir-vos en els nostres pacients, perquè al final del nostre pelegrinatge terrenal puguem contemplar el vostre rostre gloriós, i experimentar la joia de l’encontre amb vós al vostre Regne i la joia de la pau eternes.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar